AVIS LEGAL

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altres normes d’aplicació legal, s’informa als usuaris del portal de les dades d’informació general següents:

La societat MERINIA PLANNING, S.L. amb CIF B CIF B-66404666, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 44550, foli 1 i full B-459529, inscripció 1ª domiciliada a Av. Diagonal 421, 4º1º , 08008 Barcelona, és titular de la llicència d’explotació del domini http://www.grupo-ascendo.com/. Aquesta societat presta a diferents societats determinats serveis de gestió immobiliària com són l’administració, gestió, explotació i comercialització, en venda o arrendament, a excepció de l’arrendament financer, de tota classe de béns immobles propis o de tercers, en els termes més amplis i a través de qualsevol mitjà, incloent el canal d’Internet, mitjançant la gestió i explotació de pàgines web; també l’adquisició, tinença i alienació de tota classe de béns immobles.

MERINIA PLANNING, S.L. no és titular de cap dels immobles que es comercialitzen en aquest portal sota la marca de GRUPO ASCENDO (OEPM, Nº.3.613.645), limitant-se a connectar persones físiques i/o jurídiques que ofereixen i busquen immobles mitjançant la publicació d’anuncis. Els informem que els continguts i serveis aquí contemplats tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per GRUPO ASCENDO. Pot sol·licitar més informació a través del següent telèfon de contacte 93.119.00.69., o bé, mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça info@grupo-ascendo.com.

Els propietaris dels immobles li han confiat la comercialització dels seus immobles.

L’accés al portal grupo-ascendo.com i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions que es preveuen en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i els serveis que s’ofereixen des d’aquest portal.

Validesa de la informació

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. MERINIA PLANNING, S.L  d’ara endavant GRUPO ASCENDO es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i s’aplicaran a tots els usuaris del portal des d’aleshores.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a únic objecte proporcionar serveis d’informació comercial, i a través del portal no es pot fer cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves. GRUPO ASCENDO es reserva el dret d’introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l’accés de manera temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

GRUPO ASCENDO compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

D’igual forma, ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat que es requereix, segons la naturalesa de les dades personals que es tractin i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar-ne, en tant que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Quan es demani emplenar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’ha d’informar el client o l’usuari del destinatari d’aquesta informació facilitada a través del portal, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel-lació i oposició al tractament de les dades. Les dades personals que es recullen només es tracten i se cedeixen amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, demanem als clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per tal de registrar les activitats de l’usuari a una web determinada o a totes les webs i/o serveis.

El portal de Grupo Ascendo utilitza cookies amb la finalitat d’executar les comunicacions electròniques pròpies de la navegació, així com amb la finalitat de prestar o habilitar els serveis o funcionalitats sol⋅licitats per l’usuari.

Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal-lació de les cookies enviades per Grupo Ascendo, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts. No obstant això, fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament del portal pot disminuir.

Aquestes cookies:

  • Recorden la preferència d’idioma assenyalada.
  • Augmenten la seguretat de la navegació en el nostre lloc web.
  • Permeten que la navegació es realitzi més fàcilment.
  • Possibiliten la reproducció de continguts multimèdia.

Aquest lloc web també utilitza cookies pròpies, destinades a recopilar informació sobre la navegació dels usuaris en el lloc, de forma totalment anònima i dissociada, amb finalitats estrictament estadístiques i de millora de la seva funcionalitat, l’ús de la qual ens permet:

  • Conèixer l’activitat al portal per a la identificació de problemes i millores en la navegació.
  • Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.
  • Identificar els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris.
  • Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.
  • Esbrinar en quin país es troba quan es sol⋅licita un servei.

A més, el portal de Grupo Ascendo utilitza cookies de tercers: ofereix l’opció de servir anuncis a través de tercers (Ad-Servers). D’aquesta manera, aquests tercers poden emmagatzemar cookies enviades des de Grupo Ascendo procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que en elles es guarden.

Es pot deshabilitar l’ús de cookies en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:

Per a la configuració de cookies d’Internet Explorer

Per a la configuració de cookies de Firefox

Per a la configuració de cookies de Google Chrome

Per a la configuració de cookies de Safari

Propietat intel-lectual i industrial

El portal, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel-lectual, dels quals GRUPO ASCENDO. és titular o llicenciatari legítim.

GRUPO ASCENDO no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de Grupo Ascendo quan l’origen o la titularitat no li correspongui.

Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius que s’han esmentat abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per part de la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel-lectual o industrial de GRUPO ASCENDO. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització ni cap llicència sobre els drets de propietat de GRUPO ASCENDO.

Es prohibeix, tret dels casos en què GRUPO ASCENDO. ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Grupo Ascendo diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL http://www.grupo-ascendo.com/, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de Grupo Ascendo o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, Grupo Ascendo és titular d’una llicència d’explotació exclusiva del nom de domini http://www.grupo-ascendo.com/ i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc. La utilització indeguda d’aquests noms en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i es perseguirà pels mitjans que preveu la Llei.

Responsabilitats

GRUPO ASCENDO no garanteix l’accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de Grupo Ascendo, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Així mateix, GRUPO ASCENDO. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixin mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de Grupo Ascendo, tret que Grupo Ascendo ho autoritzi expressament. No obstant això, Grupo Ascendo es compromet a fer tot el que sigui possible per evitar que al seu lloc web hi hagi continguts il-lícits i, en cas que s’assabenti efectivament d’aquests continguts, es compromet a eliminar-los o impedir-hi l’accés.

GRUPO ASCENDO no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que s’ofereixen o es presten a través del portal de Grupo Ascendo per part de terceres societats, persones, col-laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i els usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel-lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il-lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

GRUPO ASCENDO tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Grupo Ascendo; (ii) intromissions il-legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Grupo Ascendo; (iv) errors de seguretat o navegació produïts d’un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.